KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Djurgårdens Supporters Club kallas härmed till årsmöte måndagen den 19 mars 2018, kl. 18:00 i Pokalrummet, Sofiatornet, med ingång från Drottning Sofias Väg, Stockholms Olympiastadion.
Utöver ordinarie mötesförhandlingar bjuds du på trevlig samvaro samt kaffe med dopp. Dagordning enligt nedan.

DAGORDNING vid årsmöte nr. 70, måndagen den 19 mars 2018.

1.    Årsmötets öppnande
2.    Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3.    Fastställande av dagordning
4.    Fastställande av röstlängd
5.    Val av ordförande att leda mötet
6.    Val av protokollförare vid mötet
7.    Val av justeringsman tillika rösträknare
8.    Styrelsens förvaltningsberättelse
9.    Redovisning av balansräkning och resultaträkning
10.    Revisorns berättelse
11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12.    Behandling av motioner och förslag
13.    Fastställande av årsavgift för 2018 samt information om planerad verksamhet
14.    Val av ordförande för 1 år
15.    Val av 3 styrelseledamöter på 2 år. Ledamöterna utses växelvis
16.    Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
17.    Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 sammankallande
18.    Övriga ärenden
19.    Årsmötets avslutning

Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna motionsrätt till årsmötet.
Övriga ärenden kan ej föranleda annat än överlämnande till styrelsen.

Motion skall avges skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet för styrelsens yttrande, för adresser se brevfoten.

Styrelsens förslag och yttrande skall finnas tillgängliga för klubbens medlemmar senast 1 vecka före årsmötet.