Djurgårdens Supporters Club

1947

Sveriges Äldsta Supporterklubb

Årsmöte 2023

Medlemmarna i Djurgårdens Supporters Club kallas härmed till årsmöte måndagen den 18 december 2023, kl. 18:30 i Pokalrummet, Sofiatornet, med ingång från Drottning Sofias Väg, Stockholms Olympiastadion. Dagordning enligt nedan:
 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Val av två protokolljusterare som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet. Prokolljusterarna ska också vid behov fungera som rösträknare.
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
 • Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
 • Fastställande av balans- och resultaträkningen.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av föreningsordförande för en tid av ett år.
 • Val av minst två styrelseledamöter för en tid av två år.
 • Val i förekommande fall av styrelsesuppleanter för en tid av ett år, samt i så fall i vilken turordning de inträder som ersättare.
 • Val av minst en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 • Val av minst tre ledamöter i en valberedning som ska fungera till och med nästa årsmöte. Årsmötet ska utse en av ledamöterna som sammankallande för valberedningen.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Ärenden föreslagna av styrelsen.
 • Motioner, som senast tre veckor före föreningens årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, samt styrelsens yttrande över dessa.
 • Övriga frågor, som dock inte kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.
Välkommen önskar styrelsen
Djurgårdens Supporters Club

Medlemsavgiften 2024

Nu har inbetalningskorten för medlemsavgiften för 2024 skickats ut.

Har du inte fått ett inbetalningskort ännu. Kontakta oss omgående på info@dsclub.se så skickar vi ute ett digitalt till dig.

När du betalar in din avgift var noga med att ange ditt medlemsnummer som står tryckt på inbetalningskortet. Detta underlättar för att vi skall kunna registrera din inbetalning korrekt.

Medlemskorten kommer att börja skickas ut under januari 2024 tillsammans med en gåva från oss om du betalt innan den 31 december 2023.

Tack för att du är medlem!

Bli medlem idag

Ungdom

kr 100
årligen
 • Gäller i 1 år
 • För dig under 18 år
 • Fysiskt medlemskort

Vuxen

kr 200
årligen
 • Gäller i 1 år
 • För dig över 18 år
 • Fysiskt medlemskort
Populär

Ständigt

kr 2500
en gång
 • Gäller ständigt
 • Gäller för alla
 • Fysiskt medlemskort

Vilka är Djurgårdens Supporters Club?

Startad 1947

Föreningen bildades den 15 mars 1947 och är därmed den äldsta supportreklubben i Sverige.

Ekonomiskt stöd

Vi delar årligen ut stipendier och bidrag till föreningar anslutna till Djurgårdens IF Alliansförening.

Våra fonder

Vi har två stycken fonder från vilka vi delar ut bidrag och stipendier. Folke Engströms minnesfond och Sven Öbergs Jubileumsfond.

Ge bort ett medlemskap

Klart att din granne, fru, man, barn skall bli medlem hos oss.

Äldsta föreningen

Vi är Sveriges äldsta supporterklubb, bildad den 15 mars 1947 av riktiga Djurgårdare. Bli medlem du med.

Souvenirförsäljning

Vi har tagit hjälp av Souvenirsupport Sverige AB för vår souvenirförsäljning och driften av vår webbshop.

Våra medlemmar

Vi är starkt beroende av de medlemsavgifter som kommer in till oss. Bli medlem du med för att hjälpa oss stödja DIF.

Varukorg