KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Djurgårdens Supporters Club kallas härmed till årsmöte
måndagen den 18 mars 2019, kl. 18:00 i Pokalrummet, Sofiatornet, med ingång från Drottning Sofias Väg, Stockholms Olympiastadion. Utöver ordinarie mötesförhandlingar bjuds du på trevlig samvaro samt kaffe med dopp. Dagordning enligt nedan.

DAGORDNING vid årsmöte nr. 71, måndagen den 18 mars 2019.
1.     Årsmötets öppnande
2.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3.     Fastställande av dagordning
4.     Fastställande av röstlängd
5.     Val av ordförande att leda mötet
6.     Val av protokollförare vid mötet
7.     Val av justeringsman tillika rösträknare
8.     Styrelsens förvaltningsberättelse
9.     Redovisning av balansräkning och resultaträkning
10.  Revisorns berättelse
11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12.  Behandling av motioner och förslag
13.  Fastställande av årsavgift för 2019 samt information om planerad verksamhet
14.  Val av ordförande för 1 år
15.  Val av 3 styrelseledamöter på 2 år. Ledamöterna utses växelvis
16.  Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
17.  Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 sammankallande
18.  Övriga ärenden
19.  Årsmötets avslutning

Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna motionsrätt till årsmötet. Övriga ärenden kan ej föranleda annat än överlämnande till styrelsen. Motion skall avges skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet för styrelsens yttrande, för adresser se brevfoten.
Styrelsens förslag och yttrande skall finnas tillgängliga för klubbens medlemmar senast 1 vecka före årsmötet.

Varmt välkommen hälsar styrelsen!

Djurgårdens Supporters Club

Sveriges Äldsta Supporterklubb

Djurgårdens Supporters Club bildades den 15 mars 1947, och är därmed en av Sveriges äldsta supporterklubbar. DSC (Djurgårdens Supporters Club) omnämns första gången i svensk dagspress 23 oktober 1948). Den entusiastiska skaran som bildade Sveriges första supporterförening var hängivna djurgårdare, som ställde upp för föreningen i vått och torrt. Föreningen är fortfarande verksam och delar årligen ut stipendier och bidrag till föreningar anslutna till Djurgårdens IF Alliansförening.

Om en förening inom Djurgårdens IF behöver hjälp eller stöd skickar respektive förening in en ansökan som då behandlas av styrelsen i Djurgårdens Supporters Club. En sådan ansökan kan innehålla frågor om allt från stöd före en resa till ett träningsläger till att en förening behöver nya matchtröjor och behöver ekonomisk hjälp att köpa dessa. Inkomsterna för Djurgårdens Supporters Club är beroende av ett bra medlemsantal då medlemsavgifterna bland annat bekostar de bidrag och stipendier som betalas ut.

UNGDOM

100 kr årligen
  • Medlemskap för en person som är under 18 år.

STÄNDIG MEDLEM

2500 kr en gång
  • Medlemskap för en person som vill vara ständig medlem.
Popular

VUXEN

200 kr årligen
  • Medlemskap för en person som är över 18 år.

ÄR DU MEDLEM?

Klart du skall vara medlem i Sveriges äldsta supporterklubb.
Du stödjer hela Djurgårdens IF genom ditt medlemskap hos oss.

HÄR BLIR DU MEDLEM

Klart du skall vara medlem i Sveriges äldsta supporterklubb.
Du stödjer hela Djurgårdens IF genom ditt medlemskap hos oss.