STADGAR för DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB
Antagna 31 mars 2004. Ändring beträffande Medlemskap gjord 4 mars 2013.
1.        Ändamål
Djurgårdens Supporters Club bildades 15 mars 1947 och har som mål att på olika sätt aktivt stödja verksamheten inom Djurgårdens IF och dess olika medlemsföreningar.
2.        Medlem
Medlem i klubben blir var och en som betalat fastställd medlemsavgift.
Medlem kan betala avgift årligen, vara ständig- eller hedersmedlem.
Ständig medlem är den som erlagt särskild avgift.
Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen.
Medlem som bryter mot klubbens stadgar eller handlar på sätt som inte är förenligt med klubbens ändamål kan uteslutas efter styrelsebeslut. Sådant beslut kan omprövas.
3.        Avgifter
Medlemsavgiften erlägges för kalenderår med belopp som årsmötet bestämt.
Ständig medlem erlägger engångsavgift som fastställes av styrelsen.
Hedersmedlem erlägger ingen avgift.
4.        Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår är lika med kalenderår, 1/1-31/12.
5.        Styrelse
Klubbens löpande angelägenheter handhas av en styrelse som utses av årsmötet.
Styrelsen består av ordförande, som väljs på 1 år, samt 6 ledamöter, som väljs på 2 år.­ Ledamöterna utses växelvis, vilket är lika med att 3 ledamöter utses årligen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt fördelar övriga förekommande arbetsuppgifter mellan ledamöterna. Styrelsen kan adjungera en eller flera personer för avgränsade uppgifter.
6.        Revision
Årsmötet utser årligen en revisor och en revisorssuppleant.
Det åligger revisorn att granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper för det gångna verksamhetsåret.
Revisorn skall avge skriftlig berättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
7.        Valberedning
Årsmötet utser en valberedning bestående av 3 ledamöter, 1 är sammankallande.
De väljs på 1 år. Valberedningens uppgift är att föreslå ordförande och ledamöter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret. Valberedningens förslag överlämnas till styrelsen senast 1 vecka före årsmötet.
8.        Rösträtt
Rösträtt vid årsmöte eller annat klubbmöte äger var och en som erlagt medlemsavgift för föregående eller innevarande verksamhetsår, är ständig medlem eller är hedersmedlem. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst.
Vid val av ordförande i klubben avgörs lika röstetal genom lottning. Inom styrelsen äger klubbordföranden utslagsröst. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
9.        Årsmöte
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Datum och plats för årsmötet fastställes av styrelsen. Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning skall vara medlem tillhanda senast 4 veckor före avhållandet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.
1.        Årsmötets öppnande
2.        Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3.        Fastställande av dagordning
4.        Fastställande av röstlängd
5.        Val av ordförande att leda mötet
6.        Val av protokollförare vid möte
7.        Val av justeringsman tillika rösträknare
8.        Styrelsens förvaltningsberättelse
9.        Redovisning av balansräkning och resultaträkning
10.     Revisorns berättelse
11.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12.     Behandling av motioner och förslag
13.     Fastställande av budget och avgifter
14.     Val av ordförande för 1 år
15.     Val av 3 styrelseledamöter på 2 år. Ledamöterna utses växelvis
16.     Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
17.     Val av 3 ledamöter i valberedning, varav 1 sammankallande
18.     Övriga ärenden
19.     Årsmötets avslutning
Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna motionsrätt till årsmötet. Motion skall avges skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet för styrelsens yttrande. Styrelsens förslag och yttranden skall finnas tillgängliga för klubbens medlemmar senast 1 vecka före årsmötet.
10.     Extra möte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till annat möte än årsmöte. I kallelsen till sådant möte skall anges vilka ärenden som skall behandlas. Kallelse skall ske senast 2 veckor före avhållandet.
11.     Stadgeändring
Ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte och måste bifallas av 2/3 av röstberättigade närvarande personer. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Förslag till stadgeändring skall tillkännages i kallelse.
12.     Klubbens upphörande
Klubben kan inte upplösas med mindre än att 2 på varandra stadgeenligt utlysta möten, varav det ena är årsmöte, med 2/3 majoritet beslutar om upplösning. Förslaget till upplösning skall tillkännages i kallelserna. Klubbens tillgångar skall vid upphörande föras till Djurgårdens IF Alliansförening att fördelas till föreningar anslutna till Alliansen.